Υποβολή Εργασιών

Υποβολή Περιλήψεων και Εργασιών

Οι περιλήψεις και οι εργασίες θα υποβάλλονται, μέσω e-mail, στην Πρόεδρο της Οργανωτικής Γραμματείας κυρία Δήμητρα Λαζαρίδου (etagro15@gmail.com) σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.