Category Archives: Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Π.Μ.Σ. «AΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο       Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «AΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: “Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος“.
Η διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος (έναρξη 2/10/2016 και λήξη 30/09/2018 (τα μαθήματα είναι απογευματινά). Γίνονται δεκτοί μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι 30-09-2017 και να είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις). Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δίνει εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κόστος διδάκτρων: 2.000 ευρώ.
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ως κριτήρια επιλογής, έπειτα από συνέντευξη, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., ορίζονται τα παρακάτω:
1) Ο μέσος όρος σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων (Μέγιστος αριθμός μορίων 30)
2) Ο γενικός βαθμός διπλώματος / πτυχίου. (Μέγιστος αριθμός μορίων 20)
3) Η γνώση της αγγλικής γλώσσας. (Μέγιστος αριθμός μορίων 10)
4) Πτυχιακή εργασία. (Μέγιστος αριθμός μορίων 6)
5) Η επαγγελματική εμπειρία. (Μέγιστος αριθμός μορίων 4)
6) Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα. (Μέγιστος αριθμός μορίων 6)
7) Η γνώση χειρισμού Η/Υ. (Μέγιστος αριθμός μορίων 4)
8) Συνέντευξη (Μέγιστος αριθμός μορίων 20)
Επίσης, θα συνεκτιμηθούν άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία.
Τέλος, είναι απαραίτητες δύο συστατικές επιστολές.
Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, αφού προηγηθεί η προσωπική συνέντευξη.
 
Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
5. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον ΑΣΕΠ) και της ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
Για όσους υποψήφιους δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα διαπιστώσει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
7. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ.
8. Δύο συστατικές επιστολές πρωτότυπες σε κλειστό φάκελο.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγραφα. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
 
 Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:
1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
2. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
3. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
4. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου
5. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Π.Μ.Σ.
 
Γνωστοποιείται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για εγγραφή στο Π.Μ.Σ. έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017. Μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως, στο Γραφείο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Φυτόκο. Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής επάρκειας θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλ. 24210-93003, από τις 11:00 έως τις 14:00. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με την όλη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και το απαιτούμενο έντυπο της Αίτησης, δίνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ http://pms.diae.uth.gr/ ενώ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Π.Μ.Σ. είναι pmsapae@apae.uth.gr.
 
Βόλος, Ιούλιος 2017
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
 
 
Δημήτριος Βαφείδης
Καθηγητής Π.Θ.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018.

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με συστημένη επιστολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση.
2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών.
9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Ο φάκελος των υποψηφίων υποβάλλεται με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα
Κεντρικό Κτίριο, Υπόψη Ε. Λαζάκη

Η εισαγωγή των φοιτητών, για την πλήρωση 60 θέσεων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
• Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 7 Ιουλίου έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017
• Διενέργεια συνεντεύξεων την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
Προσφέρεται η δυνατότητα part time παρακολούθησης του προγράμματος.
Τα δίδακτρα για το σύνολο του κύκλου σπουδών ανέρχονται σε 4.000 €.
Για τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr, με τη γραμματεία του Προγράμματος στο 210 529 4770 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.farmbm.aua.gr.

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.
Στ. Χαδιώ, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.


Προκήρυξη ακαδ. έτους 2017-2018 – ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτικήστην Αγροτική Ανάπτυξη, Γ.Π.Α.

Εκ μέρους της Διευθύντριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Στ. Χαδιώ, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γ.Π.Α., αναρτούμε την Προκήρυξη του ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, την αφίσα του ΔΠΜΣ και σύντομες πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: www.farmbm.aua.gr.

Δίπτυχο ΔΠΜΣ ΕΣΑΑ

Αφίσα ΔΠΜΣ ΕΣΑΑ

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών ακαδ έτους 2017-2018


Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

“Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής”, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ-Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ